Persbericht buurtverenigingen Pancras-West en Maredorp-de Camp

In het Leidsch Dagblad van 20 december jl. lazen wij dat het College van Burgemeester en Wethouders “Een parkeerkelder Kaasmarkt te duur” zou vinden. De in de krant vermelde bedragen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage verbazen ons niet. Wat ons wel verbaast, is de gehanteerde wijze van berekening. Je telt de bouwkosten op en daarmee uit! Geen aftrek bijvoorbeeld van de kosten die een extra verdieping op de huidige Haarlemmerstraat garage met zich mee zouden brengen. Wat ons echter nog het meeste stoort is dat er geen rekening wordt gehouden met de
waarde van een groen plein. Veel gejuich als de Garenmarkt niet bedekt wordt met auto’s, maar met groen. Kennelijk is dat voor de Kaasmarkt niet interessant. Het is niet gemakkelijk om voor een groen plein in een versteende stad de waarde in geld vast te stellen maar in de huidige berekening mag dat volgens het college in het geheel niet meetellen.
Van een “groen” college mag men toch verwachten dat het iedere kans benut om de stad in de komende decennia te vergroenen en dat het meer dan voorheen aandacht heeft voor duurzaamheid en de gezondheid van de inwoners. Juist van dit groene college mag verwacht worden dat het afziet van rekenkundig kort termijn denken, maar dat het als bevlogen groen bestuursorgaan verder kijkt dan zijn boekhoudkundige neus lang is. Nu doet zich de opgelegde kans voor om het gebrek aan groen in de binnenstad te vergroten en te denken aan de bewoners, die bij de laatste verkiezingen massaal voor de optie ‘groen ’in Leiden hebben gekozen. In plaats daarvan krijgen we, als het College zijn zin krijgt, veel stenen en blik op de Kaasmarkt. Een grote gemiste kans om bij te dragen aan “Leiden, een gezonde en groene Stad“. Wij doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad het standpunt van het College niet te onderschrijven.

Geef een antwoord