Alternatief plan voor de Kaasmarkt

Op 18 juni jl. heeft de gemeenteraad het Programma van Stedenbouwkundige Eisen Kaasmarkt met een
aantal amendementen goedgekeurd. Een van deze amendementen behelst het uitwerken van een aantal
alternatieve scenario’s van ontwikkelcluster III: Grachtenpanden, hoek Hooigracht, c.q. nieuwbouw aan
de Oude Rijn.

De raad heeft aan de buurt en directe belanghebbenden de mogelijkheid geboden om met een alternatief
plan te komen voor dit cluster. Om dit alternatief vorm te geven heeft zich een werkgroep Kaasmarktpark
gevormd, bestaande uit drie bewoners van Pancras-West (Sam Messiaen, Foppe van Rees Vellinga, Philip
Spinhoven) en drie afkomstig uit Maredorp-de Camp (Arthur Elias, Thomas Erdbrink, Aloys van Rest). De
werkgroep wordt door twee externe deskundigen op het gebied van stedenbouw en planologie,
waaronder Karel Sant, als adviseur bijgestaan. Laatstgenoemde is ook adviseur van het Nieuw Leids
Bolwerk.

De werkgroep heeft besloten zich niet te beperken tot het ontwikkelen van een alternatief voor
ontwikkelcluster III. Wij zijn namelijk van mening dat het noodzakelijk en wenselijk is om een ‘groen plan’
te ontwerpen voor het gehele plein. Daartoe zal de werkgroep een landschapsarchitect inhuren.
Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, vragen wij input van een groot aantal buurtbewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden.

Het formulier om input te leveren (in de vorm van 5 vragen) en daarbij een nadere toelichting vind u hier:

Geef een antwoord