Uitnodiging Nieuwjaarsborrel Pancras-West

Het bestuur van buurtvereniging Pancras-West nodigt u uit op de nieuwjaarsborrel op zondag 14 januari in Grand Café de Burcht om 16u. Graag willen we met u het glas heffen op een gezond en succesvol 2024.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe.

Names het Bestuur Pancras-West

Philippe, Annelotte, Sam

Overleg gemeente, bewoners en ondernemers over Nieuwstraat

Op 5 juli j.l. vond er een overleg plaats over de voorgenomen maatregel om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken. De vertegenwoordigers van de gemeente gaven een inkijkje in het grotere geheel: een groene vitale en autoluwe binnenstad met zero emissie.

Waarom dit overleg? Na het afsluiten van de Hartesteeg en Beschuitsteeg is de verkeerssituatie in de Nieuwstraat en rondom de Hooglandse Kerk aanzienlijk verslechterd. Er is slechts één mogelijkheid om de wijk te verlaten, de straten zijn smal en vaak geblokkeerd door stilstaand verkeer en vaak wordt er tegen de rijrichting ingereden.

Om deze situatie te verbeteren wordt tijdens deze bijeenkomst een plan gepresenteerd en bediscussieerd om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken. Uit de levendige discussie wordt duidelijk dat zowel ondernemers als bewoners geen voorstander zijn van de voorgenomen maatregel om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken.

Hoe dan wel de verkeerssituatie verbeteren?

Allereerst is het van belang om het uiteindelijke gezamenlijke doel voor ogen te houden: een autoluwe en groene binnenstad. Alle tussentijdse acties en maatregelen zouden hier een bouwsteen voor moeten zijn. Met een maatregel om uitsluitend kleinere, schonere en lichtere vrachtauto’s toe te staan worden de verkeersproblemen in onze historische wijk al een stuk kleiner zijn. Daarnaast zijn er op de Hooigracht een groot aantal laad- en losplekken. Als deze worden gebruikt en het vrachtverkeer niet meer de wijk inrijdt wordt er ook veel overlast voorkomen. Overigens is het ook aan de gemeente om zijn vervoersmiddelen door de wijk aan te passen en hier wellicht het voortouw in te nemen.

De gemeente heeft aangegeven alle opmerkingen en adviezen uit deze bijeenkomst mee te nemen en is voornemens een vervolgbijeenkomst te organiseren.

Verzoek handhaving onrechtmatig gebruik verkeersborden in brief aan college van B&W Leiden

Wijk vereniging Pancras-West heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden op 15 mei 2023 j.l. schriftelijk een verzoek gedaan tot handhaving van het onrechtmatig gebruik van verkeersborden. In de Hartesteeg te Leiden zijn sinds enige tijd door de uitbater op de gevels van het restaurant Pavarotti vijf, op verkeersborden gelijkende, verbodsborden aangebracht. Deze borden hebben de vorm van een rond bord met een rode band en een afbeelding van een fiets met de tekst “FIETSEN WORDEN VERWIJDERD’”. Wij zijn van oordeel dat de uitbater hiermee in overtreding is en verzoeken uw college om handhaving van de wettelijke bepalingen inzake het plaatsen van verkeersborden uitsluitend door of met toestemming van het bevoegd gezag. We zijn in afwachting van een reactie op ons verzoek.

Pancras-West zoekt nieuwe bestuursleden

Woon je in Pancras-West en wil je de buurt nog beter leren kennen?

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van de wijk en de stad?

Heb je affiniteit met kunst / cultuur / ondernemerschap / energietransitie etc.

Wij zoeken enthousiaste nieuwe bestuursleden die mee denken en doen!

Wil je meer weten? Stuur dan een berichtje naar bestuur@pancraswest.nl.