Privacybeleid (AVG)

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese Unie en dus ook van toepassing op onze vereniging.  Inmiddels heeft onze vereniging een nieuw privacybeleid opgesteld om zo te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. U vindt ons privacybeleid wat is opgesteld om te formuleren hoe onze vereniging omgaat met uw privacy en uw gegevens hier:

https://pancraswest.nl/privacy/

Uitspraak rechter Kaasmarkt ‘Dak af jûh’

Zoals u wellicht zult weten heeft onze wijkvereniging samen met vereniging Maredorp een rechtszaak gevoerd tegen de gemeente over de gang van zaken rondom het ‘Dak af jûh’ evenement gehouden afgelopen jaar op 2 en 3 oktober. Inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan en zijn wij jammer genoeg niet ontvankelijk verklaard.

Naar aanleiding hiervan hebben wij het volgende persbericht doen uitgaan:


Persbericht van buurtverenigingen Maredorp-de Camp en Pancras-West

5 juli 2018


De rechtbank Den Haag heeft het beroep dat buurtverenigingen Maredorp-de Camp en Pancras-West hadden ingesteld tegen het besluit van de burgemeester van Leiden om op 2 oktober vorig jaar een groot dansfeest op de Kaasmarkt te organiseren niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank was van mening dat beide buurtverenigingen geen procesbelang hadden: “nu niet aannemelijk is gemaakt dat een inhoudelijk oordeel omtrent de rechtmatigheid van de verleende vergunning kan worden betrokken bij toekomstig te nemen besluiten over vergunningverlening”. Wij betreuren deze beslissing ten zeerste omdat de rechter nu geen uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid van het handelen van de burgemeester op 2 oktober 2017. Een dergelijke uitspraak zou naar ons oordeel, ook voor de toekomst, van groot belang geweest zijn. Bovendien blijkt hiermee een premie gezet te zijn op het afgeven van evenementenvergunningen op het allerlaatste moment. De vergunning was vorig jaar door de burgemeester zo laat afgegeven dat vooraf geen rechterlijke toetsing mogelijk was. En op het moment dat het feest achter de rug was, hebben beide buurtverenigingen dus geen procesbelang meer, volgens de rechter.

Ook dit jaar is de burgemeester voornemens op 2 oktober een grootschalig evenement te laten organiseren op de Kaasmarkt. Wij gaan ervan uit dat de burgemeester dit jaar wel ruim voor de bewuste datum een vergunning zal verlenen zodat wij, zo nodig, tijdig beroep bij de rechter kunnen instellen. De voor dit jaar aangevraagde vergunning is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Wel hebben de burgemeester en de organiserende 3 October Vereeniging ons toegezegd dat het feest in ieder geval om 01.00 beëindigd zal zijn. Ook zou de geluidscategorie iets lager zijn (2B). Of hiermee aan de omwonenden van de Kaasmarkt voldoende tegemoet gekomen zal worden, kunnen wij pas beoordelen na het afgeven van de vergunning. Beide buurtverenigingen zullen zich dan beraden over het nemen van eventuele nieuwe juridische stappen.


Inlichtingen: Arthur Elias, voorzitter buurtvereniging Maredorp-de Camp (A.M.Elias@hetnet.nl) of bij Foppe van Rees Vellinga, voorzitter vereniging Pancras-West (vanreesv@xs4all.nl)


De uitspraak zelf als gescande bijlages:

Uitspraak 1
Uitspraak 2
Uitspraak 3

14de Pancras-West-Open Jeu-de-Boulestoernooi

ce-boules competitie van de Leidse binnenstad, plaats. De nieuwe grindlaag op de Hooglandse Kerkgracht vormt bij uitstek het ideale speelveld. Traditiegetrouw wordt de avond verder aangekleed met uitgebreide hapjes, bier, fris en wijn en toepasselijke muziek om de spelers op het veld optimaal te motiveren.

Aanmelding voor het jeu-de-boules toernooi
Per email: penningmeester@pancraswest.nl
uiterlijk vóór 12 augustus
Kosten: 15 EUR per persoon inclusief hapjes en drankjes, ter plekke te voldoen
Aanvang: zaterdag 18 augustus, 17u teamindeling, spelaanvang 17u15
Plaats: Hooglandse Kerkgracht

Indien mogelijk graag eigen jeu-de-boules ballen mee

Update Kaasmarkt ‘Dak af jûh’

Zoals u wellicht zult weten voert onze wijkvereniging samen met vereniging Maredorp nog steeds een rechtszaak over de gang van zaken rondom het ‘Dak af jûh’ evenement gehouden afgelopen jaar op 2 en 3 oktober.

Maandag 25 juni  heeft de zitting bij de rechtbank Den Haag plaatsgevonden. Wij hebben ons standpunt kunnen toelichten en zo nodig kunnen  verduidelijken. Uitspraak tussen twee en uiterlijk zes weken.

In het geval wij door de rechter in het ongelijk gesteld zouden worden en er dit jaar toch weer op 2 oktober een evenement op de Kaasmarkt zal plaatsvinden, heeft Martin Braam, evenementen coördinator en in die hoedanigheid vertegenwoordiger van de burgemeester toegezegd dat in dat geval het evenement om 01.00 uur i.p.v. om 02.00 uur afgesloten kan worden. Ook de vertegenwoordiger van de 3 oktober vereniging, die dit jaar het muziekevenement wil organiseren, heeft tegenover ons een dergelijke toezegging gedaan. Dat is hoe dan ook al winst.

Vorige week verscheen in de stadskrant de aanvraag voor de evenementen vergunning voor het muziekfeest van dit jaar 2 oktober. Hiertegen hebben we een zienswijze ingediend.

Songs of Freedom Festival

Songs of FreedoFestival

Zaterdag 30 juni vindt een prachtig cultureel festival plaats in onze wijk. Voor de tweede keer wordt het Songs of Freedom Festival in de Hooglandse Kerk gehouden. Dit festival, dat de afschaffing van de slavernij (in 1863) viert, is geboren uit een behoefte om het leed rondom de slavernij te delen, en daarna met z ́n allen het leven te vieren. 

Programma zaterdag 30 juni:
13.00 – 18.00 uur Hooglandse kerk:
• Optredens van diverse artiesten:
Berima Amo, Denise Jannah, Jeangu Macrooy, Jhelisa Anderson, Nancy Zeefuik en Ronald Snijders.
• Tentoonstelling over slavernij vroeger en nu
• Tentoonstelling tekeningen kinderen van diverse basisscholen
• Dansoptreden leerlingen Visser ’t Hooft
• Black Hair! Door Janice Deul
• Kraampjes met Surinaamse en Afrikaanse gerechten
• Optreden Songs of Freedom-koor onder leiding van Tim Hermsen

Meer info: www.songsoffreedom.nl

Het Heilige Geest Weeshuis open voor publiek

Op 13 juni heeft het Heilige Geest Weeshuis op de Hooglandse Kerkgracht hun deuren geopend voor publiek met de tentoonstelling: “De Wezen Spreken”.

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Toegang gratis, inclusief tentoonstellingsgids. Toegang kinderen onder begeleiding. Een rondleiding in de Regentenkamer is te reserveren.

Plantenbakken

In onze wijk staan inmiddels al een aantal plantenbakken die door wijkbewoners onderhouden worden die begaan zijn met de wijk en waarvoor door hun een convenant met de gemeente is afgesloten. Erg mooi omdat anders deze bakken niet zouden bestaan of worden weggehaald. Onze wijkvereniging heeft voor beide locaties (hoek Nieuwstraat / Hooigracht en Koppenhinksteeg) een klein bedrag bijgedragen voor de kosten die door deze bewoners worden gemaakt.

Een dankjewel vanuit de wijk voor dit mooie initiatief van deze bewoners.

Buurtborrel

Zoals aangegeven op de laatste ALV zijn willen we graag een eindemaands buurtborrel gaan organiseren (vrijmibo)

Deze zal plaatsvinden elke laatste vrijdag van de maand tussen 17.00 en 19.00 in Café De Twee Spieghels, Nieuwstraat 11.

Iedereen is welkom op deze borrel maar we richten ons ook op de internationale student en expats die in onze wijk wonen. Na een vaste tijd zal er gewisseld worden van locatie binnen de wijk.

 

Every last Friday of the month there is the opportunity for everyone in our neighbourhood to meet up for drinks at Café De Twee Spieghels, Nieuwstraat  11.

We welcome all Pancras-West inhabitants but would like to extend a special invite and welcome to all of the international students and the expats living in Pancras-West. Join us every last Friday at Café De Twee Spieghels from 17.00 to 19.00!

ALV verslag

Op maandag 24 april vond de Algemene Ledenvergadering Vereniging Pancras-West plaats in de bovenzaal van Koetshuis de Burcht. Hieronder kunt u het verslag vinden van deze vergadering.

Het bestuur heeft de volgende nieuwe actiepunten opgesteld naar aanleiding van deze vergadering en dan met name de punten die naar voren werden gebracht tijdens de rondvraag.

Verkeersoverlast met name van automobilisten onbekend in de wijk (‘zwerfverkeer’) en de situatie op marktdagen in de Nieuwstraat (opnieuw) aankaarten bij de gemeente. Specifiek borden ‘alleen bestemmingsverkeer’ plaatsen.
Dit punt zal in ieder geval in het komende buurkaderoverleg worden meegenomen. Verder wordt er nog gekeken wie de verantwoordelijke ambtenaar is en zal hiermee een gesprek aangegaan worden.

-Fiets overlast in zijn algemeen en specifiek op martktdagen aankaarten en kijken naar oplossingen.
De vraag is inmiddels neergelegd bij de wijkregisseur of het eventueel mogelijk zou zijn om tijdens marktdagen een tijdelijke fietsenstalling naar voorbeeld Steenschuur op het plein voor de Hooglandse Kerk te realiseren. Verder zal er gekeken worden of het mogelijk is om gebruik van de ondergrondse en gratis fietsenstallingen bij de Waag en onder Hudson’s Bay te stimuleren. Verder zou dit punt ook passen in het buurtkaderoverleg.

-Communicatie vanuit de gemeente verbeteren o.a. naar aanleiding van het nieuwe feest op Koningsdag op de Karnemelksebrug. Communicatie in zijn geheel kan beter.
Dit actiepunt moet worden opgepakt maar het burgemeesteroverleg lijkt een goede kandidaat om dit aan te kaarten.

-Meeuwenoverlast, uitzoeken of hier niet wat aan gedaan kan worden.
Zie het nieuwsbericht hier.

Het verslag:
Verslag 2018-ALV 24 april

Meeuwenoverlast

Op de Algemene Ledenvergadering lieten meerdere bewoners weten dat ze nachts gewekt worden door meeuwengekrijs.

Het probleem van meeuwenoverlast wordt bij de gemeente behandeld door mevrouw Mieke Timmer, beleidsmedewerker Stedelijke ontwikkeling.

Zij gaf ons onderstaande reactie op onze klacht (berg de oordoppen nog maar niet op…):

Het broedseizoen van de meeuwen is momenteel begonnen. Dat betekent meer meeuwenoverlast. De meeuwen zijn nu eieren aan het leggen en als er jonge meeuwen zijn, zal het gekrijs niet minder worden.

De meeuw is een beschermde vogel. Dat betekent dat er maar weinig maatregelen zijn om de meeuwenoverlast te verminderen.

De gemeente Leiden heeft, samen met de gemeenten Alkmaar en Haarlem een ontheffing gekregen van de wet Natuurbescherming. Hiermee mogen wij meeuweneieren op daken verwisselen voor nepeieren.

Als er geen jonge meeuwen komen, zal de meeuwenoverlast minder zijn.

Indien er eieren gespot zijn op daken in uw buurt kan dat gemeld worden. Er is een meldingsformulier beschikbaar op onze website: https://gemeente.leiden.nl/formulieren/melding-overlast-meeuwen/

 

Als bewoner kunt u ervoor kiezen uw dak meeuwwerend te laten maken. Ik raad u aan dat door een professioneel bedrijf te laten doen (bv. PCF Holland).