Binnenstadwijken willen minder geluidsoverlast

De verzamelde wijkverenigingen Stadsdeel Midden waaronder Pancras-West willen een aanscherping van het geluidbeleid voor evenementen. Dat schrijven zij in een notitie aan wethouder Yvonne van Delft.

In de binnenstad wordt een toenemend aantal evenementen georganiseerd, waarbij (versterkte) muziek een steeds grotere rol speelt. Bewoners ondervinden hiervan steeds vaker overlast. De overlast wordt niet alleen veroorzaakt door de evenementen zelf. De (geluid)overlast in de binnenstad ontstaat ook door een toename van toerisme (Airbnb), verkamering, horeca en terrassen. Dit leidt bij een aantal binnenstadbewoners tot slaap- en gezondheidsproblemen.

Conclusies en aanbevelingen:

De wijkorganisaties zijn bij het opstellen van de notitie Geluid bij evenementen onder andere geadviseerd door de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Verder hebben zij gekeken naar het nieuwe geluidbeleid voor evenementen 2018 van Amsterdam en de ervaringen van haar (binnenstad)bewoners. Dit leidde tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • Het huidige geluidbeleid in Leiden is ontoereikend om het complexe probleem aan te kunnen. Het biedt wel voldoende aanknopingspunten voor verbetering.
  • Een geluidbeleid kan worden aangescherpt door strikte geluidsnormen voor elk van de vier geluid categorieën 1, 2a, 2b en 3, die aan evenementen wordt toegewezen. Dit zijn lagere normen dan de bestaande en vergelijkbaar met die van Amsterdam. En verder door een maximum geluidsnorm op het evenemententerrein zelf, afhankelijk van de grootte van het evenement.
  • De maximale geluidbelasting op elk van de ongeveer dertig evenementenlocaties in Leiden moet opnieuw worden vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de grootte van de locatie, het aantal woningen aan en nabij de evenementenlocatie en de geluidwerende voorzieningen van omliggende woningen om een te hoge gevelbelasting te voorkomen.
  • Ook het maximaal aantal evenementen per locatie moet opnieuw worden vastgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ligging van de evenementenlocatie ten opzichte van aangrenzende woonwijken, geluidwerende voorzieningen en een eventuele overlap met naastgelegen locaties.

De notitie is hier te vinden:

Notitie geluidbeleid bij evenementen

Vacature bestuurslid & redactielid

Het bestuur van Pancras-West is vanaf januari 2019 op zoek naar een nieuw bestuurslid (m/v) om een constructieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en onderlinge samenwerking tussen verschillende partners (bewoners, gemeente, bedrijven, culturele en non-profit instellingen).

Geïnteresseerden kunnen hun motivatie sturen naar bestuur@pancraswest.nl, of aan één van de huidige bestuursleden hun interesse kenbaar maken.
Tevens is Pancras-West op zoek naar een aantal nieuwe redactieleden voor de wijkkrant ‘PANgeCRAS’. Ook hiervoor kunnen geïnteresseerden zich melden via redactie@pancraswest.nl, of aan één van de huidige bestuursleden hun interesse kenbaar maken.

Persbericht buurtverenigingen Pancras-West en Maredorp-de Camp

In het Leidsch Dagblad van 20 december jl. lazen wij dat het College van Burgemeester en Wethouders “Een parkeerkelder Kaasmarkt te duur” zou vinden. De in de krant vermelde bedragen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage verbazen ons niet. Wat ons wel verbaast, is de gehanteerde wijze van berekening. Je telt de bouwkosten op en daarmee uit! Geen aftrek bijvoorbeeld van de kosten die een extra verdieping op de huidige Haarlemmerstraat garage met zich mee zouden brengen. Wat ons echter nog het meeste stoort is dat er geen rekening wordt gehouden met de
waarde van een groen plein. Veel gejuich als de Garenmarkt niet bedekt wordt met auto’s, maar met groen. Kennelijk is dat voor de Kaasmarkt niet interessant. Het is niet gemakkelijk om voor een groen plein in een versteende stad de waarde in geld vast te stellen maar in de huidige berekening mag dat volgens het college in het geheel niet meetellen.
Van een “groen” college mag men toch verwachten dat het iedere kans benut om de stad in de komende decennia te vergroenen en dat het meer dan voorheen aandacht heeft voor duurzaamheid en de gezondheid van de inwoners. Juist van dit groene college mag verwacht worden dat het afziet van rekenkundig kort termijn denken, maar dat het als bevlogen groen bestuursorgaan verder kijkt dan zijn boekhoudkundige neus lang is. Nu doet zich de opgelegde kans voor om het gebrek aan groen in de binnenstad te vergroten en te denken aan de bewoners, die bij de laatste verkiezingen massaal voor de optie ‘groen ’in Leiden hebben gekozen. In plaats daarvan krijgen we, als het College zijn zin krijgt, veel stenen en blik op de Kaasmarkt. Een grote gemiste kans om bij te dragen aan “Leiden, een gezonde en groene Stad“. Wij doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad het standpunt van het College niet te onderschrijven.

Verfilming ‘Lyrebird’

Momenteel worden er voorbereidingen voor filmopnamen van de internationale bioscoopfilm Lyrebird over de Nederlandse meestervervalser Han van Meegeren gemaakt. Hiervoor zijn in april in Leiden al verscheidene opnamen gemaakt.

Het betreffen opnamen op de Hooglandse Kerkgracht en in de Hooglandse Kerk zelf.

Hieronder een planning van de werkzaamheden:

Za 5 jan. 2019 08:00 – ca. 22:00 Opbouw Kaasmarkt en inrichten van de set – Geen verkeersmaatregelen
Zo 6 jan. 2019 05:00 – ca. 09:00 Plaatsen en parkeren materiaal voertuigen en filmwagens op Kaasmarkt en start voorbereidingen
Zo 6 jan. 2019 09:00 – ca. 18:00 Film werkzaamheden – Afsluiting Hooglandse Kerkgracht
Zo 6 jan. 2019 18:00 – ca. 22:00 Afbouw – Afsluiting Hooglandse Kerkgracht

Het is goed mogelijk dat u door de afsluiting van de kaasmarkt op zondag (en deels op zaterdag) parkeerhinder ondervindt. De productiemaatschappij biedt u daarom compensatie aan indien gewenst in een parkeergelegenheid van uw keuze. Voor meer informatie zie de bewonersbrief:

Nieuwjaarsborrel

Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsborrel zondagmiddag 13 januari vanaf 16.00 uur in de bovenzaal van ‘Koetshuis De Burcht’. Wij zien er naar uit om samen met u en buurtgenoten het glas te heffen op een gezond en uitdagend 2019.

Tevens wil het bestuur afscheid nemen van ons trouw bestuurslid en ‘culturele attaché’ Carolien Devilee. We zullen haar humor en glimlach zeker missen tijdens de bestuursvergadering. Er is tijdens de nieuwjaarsborrel ruimte voor felicitaties en de mogelijkheid om met buurtgenoten even bij te praten.

Na afloop is er eventueel de mogelijkheid om een dagschotel te nuttigen in het restaurant. In elk geval tot 13 januari.

Winter Wonder Weken

Zoals elk jaar organiseert Centrummanagement Leiden de Winter Wonder Weken. Deze  winterse periode start met de intocht van Sinterklaas en eindigt met de laatste dag van de drijvende ijsbaan.

Dit jaar vinden binnen dit programma in onze wijk de volgende evenementen
plaats:
• de drijvende ijsbaan van vrijdag 7 december t/m zondag 6 januari
• het Bårr Winterfestijn van vrijdag 7 december t/m zondag 6 januari
• de Nostalgische Kermis van vrijdag 14 december t/m zondag 6 januari
• de tv-opnames van Joris Kerstboom op 15 en 16 december
• korenweekenden op 15&16 en 22&23 december
• de drijvende kerstmarkt van vrijdag 14 december t/m dinsdag 25 december

Er is een afspraak gemaakt dat gedurende de periode  van dinsdag 4 december t/m maandagochtend 7 januari er te allen tijde een telefoonnummer beschikbaar is waarop u contact op kunt nemen met de organisatie om overlast te melden. Dit telefoonnummer is: 06-30031192.

Er zullen binnenkort bewonersbrieven verspreid worden. Hieronder vindt u een exemplaar.

Bewonersbrief WWW 2018

AED

Op initiatief van Colin van café “De Twee Spieghels” heeft er een crowdfunding actie plaatsgevonden om een AED te financieren en zo de dekking in onze wijk met name in de avonduren te vergroten. De financiering was al binnen twee dagen rond en een dag later hing de AED al op zijn plek. Een initiatief dat wellicht ook de ogen van de lokale politiek heeft geopend want niet lang daarna werd er unaniem voor een voorstel gestemd om in Leiden een dekkend netwerk van AED’s te bewerkstelligen.

Centrumroute (Herinrichting Hooigracht)

In 2019 start de uitvoering van het tweede tracédeel van de Centrumroute. Dit betekent dat de Sint Jorissteeg, de Hogewoerd (tussen Sint Jorissteeg en Breestraat), de Hooigracht en de Pelikaanstraat opnieuw worden ingericht.

Inmiddels zijn er bewonersbrieven verspreid en zijn er een aantal informatieavonden op de agenda gezet. Deze vinden elke 3e vrijdag van de maand (21 december, 18 januari etc.) plaats in Belgisch Biercafé Olivier, Hooigracht 23 van 15.00 tot 16.00 uur

Brief bewoners vervolg communicatie

 

Filmopnames ‘Baantjer’

Momenteel maakt de productiemaatschappij Millstreet Films voorbereidingen voor filmopnames voor de nieuwe 8-delige serie “Baantjer”.

Voor deze film staan er ook opnamen gepland op de Oude Rijn en de Koppenhinksteeg. Deze opnamen staan op dit moment gepland op 8 en 9 oktober en er zal nog één opnamedag in november georganiseerd worden. De opnamen zijn deels in de avond en nacht. Hierdoor en ook door de ingebruikname van parkeerplaatsen kan enige overlast ontstaan.

De serie speelt zich af in de roerige jaren ’80 als het personage De Cock net rechercheur is geworden. Hoofdrollen worden vertolkt door Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt. De regie is in handen van Arne Toonen (Dik Trom, De Boskampi’s). De nieuwe serie wordt voorafgegaan door een speelfilm die volgend jaar in de bioscoop te zien zal zijn.

Onderhoud Parkeergarage Haarlemmerstraat

Vanwege groot onderhoud vinder er vanaf  maandag 24 september werkzaamheden plaats aan de parkeergarage Haarlemmerstraat (boven de Albert Heijn op de Hooigracht). Tijdens de werkzaamheden kan er gewoon geparkeerd worden in de parkeergarage.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u terecht bij P1 (de beheerder van de parkeergarage) op telefoonnummer 071 – 820 0384.

Onder betrokkenen is er inmiddels een brief verspreid:

2018-183 groot onderhoud parkeergarage Haarlemmerstraat – brief