Expositie in gesprek met de kunst van Ans Zuyderhoudt

De Ekklesia Leiden viert in 2020 haar 50-jarig jubileum.

In dat kader organiseert de Kunst Commissie een expositie van het werk van Ans Zuyderhoudt in Galerie Amber op de Hooglandse Kerkgracht 8


Wij nodigen iedereen uit om in kleine groepen (maximaal 10 personen) de expositie te komen bekijken en met ons in gesprek te gaan.


Jan Halin, Rob van de Boom, Wim Kuin, Lea en Gerard Zuyderhoudt
Drie weekenden van vrijdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur kunnen jullie langskomen.

Maar alleen op afspraak (corona maatregel) mail ons dus aub via:
info@ekklesialeiden.nl onderwerp: Expo

Voor meer details zie de uitnodiging:

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Vereniging Pancras-West nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering
dinsdagavond 8 september a.s. om 20.00 uur

locatie: De Burcht

Deze buitenlocatie hebben we gekozen om het risico van besmetting door het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Uiteraard verzoeken we u niet naar de vergadering te komen als u gezondheidsklachten heeft die lijken op de symptomen van het coronavirus.

We zetten geen stoelen neer, dus wie wil zitten dient zelf een stoel of krukje mee te nemen! Bij slecht weer wijken we uit naar de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht: Burgsteeg 14, ingang begane grond.

Deze zaal zal zo ingericht zijn dat we anderhalve meter afstand kunnen bewaren.

Agenda:
● Opening en vaststelling agenda
● Goedkeuring verslag ALV 16 april 2019
● Goedkeuring Jaarrekening 2019 met décharge van bestuur, goedkeuring begroting 2020
● Voordragen Philip Spinhoven als nieuw bestuurslid
● Ontwikkelingen in de wijk:
○ Gevolgen van het Coronavirus
○ Evenementen
○ Horeca in de wijk
○ Enquête en alternatief plan Kaasmarkt
○ Kaasmarktschool
○ Autoluwe binnenstad
○ Parkeren
○ Bewonersinitiatieven
○ Opzeggen samenwerking gemeente en WOB verzoeken
● Vooruitblik op activiteiten van de vereniging
● Beantwoording vragen uit de Ledenvergadering van vorig jaar
● Wat verder ter tafel komt en rondvraag
● Sluiting

Hieronder vind u de financiële stukken en het conceptverslag ALV 2019 die op de vergadering ter goedkeuring zullen worden behandeld.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan. Wij hopen u dinsdagavond 8 september te kunnen begroeten.

Alternatief plan voor de Kaasmarkt

Op 18 juni jl. heeft de gemeenteraad het Programma van Stedenbouwkundige Eisen Kaasmarkt met een
aantal amendementen goedgekeurd. Een van deze amendementen behelst het uitwerken van een aantal
alternatieve scenario’s van ontwikkelcluster III: Grachtenpanden, hoek Hooigracht, c.q. nieuwbouw aan
de Oude Rijn.

De raad heeft aan de buurt en directe belanghebbenden de mogelijkheid geboden om met een alternatief
plan te komen voor dit cluster. Om dit alternatief vorm te geven heeft zich een werkgroep Kaasmarktpark
gevormd, bestaande uit drie bewoners van Pancras-West (Sam Messiaen, Foppe van Rees Vellinga, Philip
Spinhoven) en drie afkomstig uit Maredorp-de Camp (Arthur Elias, Thomas Erdbrink, Aloys van Rest). De
werkgroep wordt door twee externe deskundigen op het gebied van stedenbouw en planologie,
waaronder Karel Sant, als adviseur bijgestaan. Laatstgenoemde is ook adviseur van het Nieuw Leids
Bolwerk.

De werkgroep heeft besloten zich niet te beperken tot het ontwikkelen van een alternatief voor
ontwikkelcluster III. Wij zijn namelijk van mening dat het noodzakelijk en wenselijk is om een ‘groen plan’
te ontwerpen voor het gehele plein. Daartoe zal de werkgroep een landschapsarchitect inhuren.
Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, vragen wij input van een groot aantal buurtbewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden.

Het formulier om input te leveren (in de vorm van 5 vragen) en daarbij een nadere toelichting vind u hier:

Hulp geboden, vrijwilligers gezocht i.v.m. Corona maatregelen

Gezien de maatregelen rondom het Corona virus een aantal mededelingen en verzoek vanuit de wijkvereniging.

Wij hebben van verschillende kanten het aanbod gehad van mensen (die nu wat extra tijd hebben vanwege thuis werken en o.a. het studentenhuis op de Oude Rijn 27) om wijkgenoten te helpen die dat nu nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boodschappen doen (die kunnen voor de deur achtergelaten worden) of als oppas bij gebrek aan opvang voor kinderen. Mocht u dit soort hulp nodig hebben stuur dan een mailtje aan info@pancraswest.nl en wij brengen u dan in contact met de mensen die zich als vrijwilliger gemeld hebben. Graag hierbij vermelden wat voor soort hulp u ongeveer nodig heeft.

Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten om dit soort hulp te leveren. Mocht u in staat zijn dit soort hulp te leveren stuur dan ook een mailtje naar info@pancraswest.nl zodat wij de eventuele hulpverzoeken kunnen uitzetten naar iedereen die zich meldt om te helpen. Alvast bedankt!

De Algemene Leden Vergadering, die traditioneel ergens begin april plaatsvindt, is tot nader orde uitgesteld. Ook zullen wij voorlopig geen activiteiten promoten die mensen samenbrengt.

Fabels in de kunst

Eerste lezing in de serie Pancras-Westlezingen 

Hoeveel fabels kent u en wist u dat motieven uit de dierenfabels al vanaf de zeventiende eeuw worden uitgebeeld in de schilderkunst? Philips IV, de koning van Spanje, was de eerste die een serie van schilderijen op groot formaat met fabelmotieven bestelde. Rijke aristocraten volgden en lieten hun huizen decoreren met illustraties uit de fabels van La Fontaine. Zelfs in Nederlands zijn er fabelzalen.  

Lisanne Wepler, kunsthistorica aan de Leidse Unversiteit en woonachtig in Pancras-West, vertelt hierover in de eerste Pancras-Westlezing op woensdag 25 maart om 20.00 uur in galerie Zône. Zij zal ons ook voorbeelden laten zien van de zeventiende tot de twintigste eeuw van kostbaar ingerichte interieurs met rijke fabeldecoraties uit Spanje, Nederland, Frankrijk en Engeland. 

Toegang tot de lezing is gratis, maar gezien het beperkte aantal plaatsen vragen we u zich aan te melden via lezingenclub@pancraswest.nl​ om verzekerd te zijn van een plaats. 

De lezingenserie is een intiatief van Annette van den Boom-Melman, Cornelia de Haan, Hans Feddema, Humberto van der Star en Rob van den Boom. Het idee is om ten minste vier keer per jaar in Pancras-West een lezing of andere informatieve activiteit (zoals een rondleiding of wandeling) te organiseren die een link heeft met de buurt. 
Wilt u zich bij de leziningenclub aansluiten of heeft u een idee voor een lezing of andere activiteit, dan kunt u dat laten weten via ​lezingenclub@pancraswest.nl​.

De Burenbeurs

Vorig jaar september vond de eerste Burenbeurs plaats in Pancras-West, een initiatief voor buren door buren met als doel om in de buurt met elkaar in contact te komen en samen activiteiten te starten. Het idee voor deze Burenbeurs komt uit de koker van Annette van den Boom, Jeroen van Daelen en Klaas Wits. Er waren drieëntwintig buurtgenoten aanwezig, een verrassend grote opkomst. Het was een levendige avond met veel vraag en aanbod, suggesties en wensen. Uiteindelijk bleek dat er voor 6 activiteiten voldoende animo te zijn. Deze activiteiten worden door de initiatiefnemers zelf de komende tijd gestart. 

Er zijn inmiddels een aantal activiteiten die al lopen, te weten:  

 – De Lezingenclub  

​Vitality Club​ ​(training buiten) maandag- en donderdagochtend 9.00 tot 10.00 uur op de Hooglandse Kerkgracht/Burcht  

Inloop-koffieochtend​ (Hooglandse Kerkgracht 8, Galerie Amber, op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur om de week, op even weken) 

Wandelclub  

Pancrasse Buren​ ​(hoe kun je op een goede manier oud worden in Pancras-West)  

– ​Sportclub/volleyba​l ​maandagavond in de Kaasmarktschool  

– ​Jeu-de-boules​ ​zondagmiddag (bij mooi weer) op de Hooglandse Kerkgracht.  

 De nieuw te starten activiteiten zijn:   

Geschiedenis club​ ​(geschiedenis van Pancras-West)  

​Kookclub

 We hopen uiteraard dat in de komende tijd deze initiatieven zich verder gaan ontplooien.    Mocht u interesse hebben voor één van deze activiteiten dan kunt u een email met daarin uw voorkeur sturen naar ​info@pancraswest.nl ​en dan brengen we u in contact brengen met de initiatiefnemers van de desbetreffende activiteit.

Inloop Koffie-ochtend in Pancras-West

Door een aantal buurtgenoten is het initiatief genomen om een tweewekelijkse koffie-ochtend te organiseren voor buurtgenoten in Pancras-West.  

De Inloop Koffie-ochtend is een plek om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen, levendige en vrijblijvende sfeer. Met elkaar van gedachten wisselen over de dingen van alle dag. Een gesprek aangaan over een thema dat je bezig houdt. Of simpelweg even wat gezichten zien onder het genot van een kop koffie of thee.  

Wanneer? Om de week op dinsdagochtend, iedere even week. Maar je komt en gaat tussen die twee tijdstippen wanneer je dat zelf wilt. Waar? Hooglandse Kerkgracht 8, de ruimte van Galerie Amber. Kosten? Om de kosten te dekken vragen we je een kleine vrijwillige bijdrage in de pot die op tafel staat. 

Vragen?  Kom langs op de eerstvolgende inloop koffie-ochtend. Of mail naar ​info@pancraswest.nl

Je kan ook Annette van den Boom of Klaas Wits even aanspreken. 

Kom gerust eens de sfeer proeven.  Weet je welkom!

Petitie Kunst & Cultuur moet op de Kaasmarktschool blijven

Het burgerinitiatief B.ONT.Leiden ondersteunt op dit moment het initiatief van de kunstenaars in de Kaasmarktschool, die een stichting hebben opgericht om de Kaasmarktschool van de gemeente te kunnen kopen.

Het is belangrijk voor de diversiteit en culturele klimaat in de stad, dat deze broedplaats voor kunst en cultuur blijft behouden en verder voor iedereen toegankelijk blijft, omdat bestaande broedplaatsen uit hun voegen barsten en er in de Kaasmarktschool een uniek aanbod aan kunstenaars en activiteiten hun plek hebben.
Daarom heeft B.ONT.Leiden ​op 10 Februari 800 handtekeningen aan de wethouder Yvonne van Delft aangeboden. De handtekeningen hebben als doel de Kaasmarktschool te behouden voor kunst en cultuur, en zijn in 2017 en 2019 tijdens o.a. de kunstroute verzamelt. Het doel was Mevrouw van Delft en het college van bestuur ermee laten zien, hoe belangrijk deze plek voor de Leidse burgers is en vooral hoe veel deze broedplaats nu al bijdraagt aan de vorming van de culturele identiteit in de stad, en dit in de toekomst kan blijven doen. Verder zou de Kaasmarktschool in het centrum van ´de stad van kunst en kennis´ een podium aan Leidse kunstenaars kunnen bieden om zo hun werken meer dan alleen één keer per jaar tijdens de kunstroute te laten zien. Samen met de rustige tuin, die de visie van Leiden om te vergroenen zou kunnen ondersteunen, hoort het gebouw tot één van de weinige overgebleven gangenscholen met een monumentenstatus. Dit te behouden als centrum voor het doorgeven van artistieke kennis, van oude ambachten en als een ontmoetingsplek voor alle burgers zou een kans voor de gemeente zijn, die in onze ogen goed past bij het nieuwe beleid en visie van dit college.

De wethouder gaf aan in het gesprek met B.ONT.Leiden zich hard te willen maken voor het behoud van in ieder geval een deel van de culturele functie voor de Kaasmarktschool maar dat nu eerst de huidige gebruikers van de school aan zet zijn. Verder zal ze de handtekeningen aanbieden aan het college.

Wilt u meer weten over B.ONT.Leiden of hun initiatief om de Kaasmarktschool als culturele broedplaats te behouden? Neem dan contact op met ​info@bontleiden.nl​ of kijk op ​www.bontleiden.nl ​.