Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Pancras-West op dinsdagavond 16 april a.s. om 20.00 uur in de bovenzaal van restaurant De Gaanderij, Nieuwstraat 32.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Goedkeuring verslag ALV 24 april 2018
 3. Jaarrekening 2018 en begroting 2019
 4. Ontwikkelingen in de wijk:
 • herinrichting van de Kaasmarkt en de Hooigracht, horeca Nieuwe Rijn
 • gemeentelijk beleid m.b.t. parkeren en autoluw centrum
 • evenementen en overlast
 1. Vooruitblik op activiteiten van de vereniging
 2. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 3. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan. Wij hopen u dinsdagavond 16 april te kunnen begroeten.

Binnenstadwijken willen minder geluidsoverlast

De verzamelde wijkverenigingen Stadsdeel Midden waaronder Pancras-West willen een aanscherping van het geluidbeleid voor evenementen. Dat schrijven zij in een notitie aan wethouder Yvonne van Delft.

In de binnenstad wordt een toenemend aantal evenementen georganiseerd, waarbij (versterkte) muziek een steeds grotere rol speelt. Bewoners ondervinden hiervan steeds vaker overlast. De overlast wordt niet alleen veroorzaakt door de evenementen zelf. De (geluid)overlast in de binnenstad ontstaat ook door een toename van toerisme (Airbnb), verkamering, horeca en terrassen. Dit leidt bij een aantal binnenstadbewoners tot slaap- en gezondheidsproblemen.

Conclusies en aanbevelingen:

De wijkorganisaties zijn bij het opstellen van de notitie Geluid bij evenementen onder andere geadviseerd door de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Verder hebben zij gekeken naar het nieuwe geluidbeleid voor evenementen 2018 van Amsterdam en de ervaringen van haar (binnenstad)bewoners. Dit leidde tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

 • Het huidige geluidbeleid in Leiden is ontoereikend om het complexe probleem aan te kunnen. Het biedt wel voldoende aanknopingspunten voor verbetering.
 • Een geluidbeleid kan worden aangescherpt door strikte geluidsnormen voor elk van de vier geluid categorieën 1, 2a, 2b en 3, die aan evenementen wordt toegewezen. Dit zijn lagere normen dan de bestaande en vergelijkbaar met die van Amsterdam. En verder door een maximum geluidsnorm op het evenemententerrein zelf, afhankelijk van de grootte van het evenement.
 • De maximale geluidbelasting op elk van de ongeveer dertig evenementenlocaties in Leiden moet opnieuw worden vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de grootte van de locatie, het aantal woningen aan en nabij de evenementenlocatie en de geluidwerende voorzieningen van omliggende woningen om een te hoge gevelbelasting te voorkomen.
 • Ook het maximaal aantal evenementen per locatie moet opnieuw worden vastgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ligging van de evenementenlocatie ten opzichte van aangrenzende woonwijken, geluidwerende voorzieningen en een eventuele overlap met naastgelegen locaties.

De notitie is hier te vinden:

Notitie geluidbeleid bij evenementen

Vacature bestuurslid & redactielid

Het bestuur van Pancras-West is vanaf januari 2019 op zoek naar een nieuw bestuurslid (m/v) om een constructieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en onderlinge samenwerking tussen verschillende partners (bewoners, gemeente, bedrijven, culturele en non-profit instellingen).

Geïnteresseerden kunnen hun motivatie sturen naar bestuur@pancraswest.nl, of aan één van de huidige bestuursleden hun interesse kenbaar maken.
Tevens is Pancras-West op zoek naar een aantal nieuwe redactieleden voor de wijkkrant ‘PANgeCRAS’. Ook hiervoor kunnen geïnteresseerden zich melden via redactie@pancraswest.nl, of aan één van de huidige bestuursleden hun interesse kenbaar maken.

Persbericht buurtverenigingen Pancras-West en Maredorp-de Camp

In het Leidsch Dagblad van 20 december jl. lazen wij dat het College van Burgemeester en Wethouders “Een parkeerkelder Kaasmarkt te duur” zou vinden. De in de krant vermelde bedragen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage verbazen ons niet. Wat ons wel verbaast, is de gehanteerde wijze van berekening. Je telt de bouwkosten op en daarmee uit! Geen aftrek bijvoorbeeld van de kosten die een extra verdieping op de huidige Haarlemmerstraat garage met zich mee zouden brengen. Wat ons echter nog het meeste stoort is dat er geen rekening wordt gehouden met de
waarde van een groen plein. Veel gejuich als de Garenmarkt niet bedekt wordt met auto’s, maar met groen. Kennelijk is dat voor de Kaasmarkt niet interessant. Het is niet gemakkelijk om voor een groen plein in een versteende stad de waarde in geld vast te stellen maar in de huidige berekening mag dat volgens het college in het geheel niet meetellen.
Van een “groen” college mag men toch verwachten dat het iedere kans benut om de stad in de komende decennia te vergroenen en dat het meer dan voorheen aandacht heeft voor duurzaamheid en de gezondheid van de inwoners. Juist van dit groene college mag verwacht worden dat het afziet van rekenkundig kort termijn denken, maar dat het als bevlogen groen bestuursorgaan verder kijkt dan zijn boekhoudkundige neus lang is. Nu doet zich de opgelegde kans voor om het gebrek aan groen in de binnenstad te vergroten en te denken aan de bewoners, die bij de laatste verkiezingen massaal voor de optie ‘groen ’in Leiden hebben gekozen. In plaats daarvan krijgen we, als het College zijn zin krijgt, veel stenen en blik op de Kaasmarkt. Een grote gemiste kans om bij te dragen aan “Leiden, een gezonde en groene Stad“. Wij doen dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad het standpunt van het College niet te onderschrijven.

Verfilming ‘Lyrebird’

Momenteel worden er voorbereidingen voor filmopnamen van de internationale bioscoopfilm Lyrebird over de Nederlandse meestervervalser Han van Meegeren gemaakt. Hiervoor zijn in april in Leiden al verscheidene opnamen gemaakt.

Het betreffen opnamen op de Hooglandse Kerkgracht en in de Hooglandse Kerk zelf.

Hieronder een planning van de werkzaamheden:

Za 5 jan. 2019 08:00 – ca. 22:00 Opbouw Kaasmarkt en inrichten van de set – Geen verkeersmaatregelen
Zo 6 jan. 2019 05:00 – ca. 09:00 Plaatsen en parkeren materiaal voertuigen en filmwagens op Kaasmarkt en start voorbereidingen
Zo 6 jan. 2019 09:00 – ca. 18:00 Film werkzaamheden – Afsluiting Hooglandse Kerkgracht
Zo 6 jan. 2019 18:00 – ca. 22:00 Afbouw – Afsluiting Hooglandse Kerkgracht

Het is goed mogelijk dat u door de afsluiting van de kaasmarkt op zondag (en deels op zaterdag) parkeerhinder ondervindt. De productiemaatschappij biedt u daarom compensatie aan indien gewenst in een parkeergelegenheid van uw keuze. Voor meer informatie zie de bewonersbrief: